رویــایی نــو اما

واقــــعـی

mobile2
demo-attachment-481-Repeat-Grid-1
demo-attachment-481-Repeat-Grid-1

جعبه ایی از بهترین ها

رویانو اپلیکیشنی در حوزه کودک و نوجوان با ارائه محتوای سالم، خالقانه و سرگرم کننده می باشد که در راستای رشد و تعالی ( پیشرفت ) جامعه هدف خود ایجاد شده است.

op2

ﻧﻤﺎﯾﺶ
جذاب

ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

آموزش های
جذاب

آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﻤﮏ درﺳﯽ

آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﺮادرﺳﯽ

آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ

آﻣﻮزش ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﮐﻮدﮐﺎن

op1

واقعیت افزوده ( AR )

واقعیت افزوده ( AR )

نمایش شخصیت های هیجان انگیز در گوشی موبایل یه صورت سه یعدی

آمورش تعاملی

آمورش تعاملی

یادگیری بهتر با روش نوین آمورش تعاملی
Mobile-Mockups

نمایش فیلم و انیمیشن

نمایش فیلم و انیمیشن

نمایش فیلم و انیمیشن های ساخت استدیو های باکیفیت ایرانی

معرفی بهترین محصولات

معرفی بهترین محصولات

معرفی بهترین محصولات لوازم التحریر و اسباب بازی های با کیفیت ایرانی

دریافت رویانو

به زودی
Layer-1
به زودی
badge-new

آخرین خبر های رویانو